crisis

Beste landgenoten,

Het zijn rare, uitzonderlijke tijden. We worden met zijn allen geconfronteerd met toestanden die niemand van ons ooit heeft meegemaakt. Terwijl u dit leest, sterven er mensen, anderen worden zwaar getroffen, hun leven staat op zijn kop. Er is vrees voor de toekomst, wat moeten we nog verwachten, op korte en op lange termijn? Is dit een keerpunt in onze geschiedenis?

Onze wetenschappers roepen om actie, de overheid kan hier niet doof voor blijven. Tijd dus om maatregelen te treffen.

het is vijf na twaalf

Maar eerst is het nuttig om de stand van zaken nog eens op te maken. Ijskappen smelten, hele gebieden verzanden terwijl op andere plaatsen overstromingen en stormen heersen. Onze waters zijn vervuild met plastic deeltjes, onze lucht met fijnstof, ons land met allerlei “eeuwigdurend” afval. De gevolgen voor mens en natuur zijn catastrofaal, dieren en planten sterven uit, hele populaties moeten verhuizen of sterven. Er wordt gevreesd dat door massale bijensterfte onze groenten en fruit schaars goed zullen worden, met honger en ziektes tot gevolg. Maar dit zijn misschien nog “ver van mijn bed” problemen. Nu al zien we wat de temperatuurstijgingen met ons doen: massale migratiestromen vanuit Afrika, Aziatische landen die onder water komen, mensen sterven of worden zwaar ziek ten gevolge van fijnstof in de grote steden, om maar drie voorbeelden te geven. Maar vooral: onze immuniteit wordt zwaar aangetast, waardoor we zwakker staan tegenover allerlei ziektes.

noodzakelijke maatregelen

Omdat deze crisis zowel mens als natuur treft, jong als oud, arm als rijk (of, neen misschien toch niet…), zijn wij, als overheid, verplicht om maatregelen te nemen, teneinde binnen de kortste keren tot een klimaatneutrale maatschappij te komen. Het is een kwestie van leven of dood.

De volgende maatregelen, die ingaan vanaf morgenvroeg 7u, worden genomen:

 • er wordt een taskforce in het leven geroepen, waar overheid en wetenschap, alsook de belangrijkste actoren van onze samenleving zullen samenkomen. Deze taskforce zal het effect van de maatregelen monitoren en eventueel nieuwe maatregelen voorstellen. De bevolking zal op de hoogte gehouden worden door een wekelijkse persconferentie
 • om de problematiek van fijnstof aan te pakken zijn alle onnodige verplaatsingen met vervuilende voertuigen verboden. Een lijst van toegestane verplaatsingen is opgesteld en is te raadplegen op de website van de overheid.
 • verplaatsingen van en naar het werk met de auto zullen alleen kunnen mits een speciale toelating. Er worden nieuwe treinstellen, trams en elektrische bussen ingezet om die verplaatsingen mogelijk te maken.
 • tegelijk worden zowel de straten als de wegcode aangepast om beter voorrang te verlenen aan openbaar vervoer, alsook aan fietsers en voetgangers.
 • de fiscaliteit wordt volledig onder de loep genomen met een ecologische toetsing. Zo worden alle fiscale gunstmaatregelen inzake mobiliteit afgeschaft en vervangen door andere regels.
 • binnenlandse vluchten worden met onmiddellijke ingang verboden. Uitzonderingen alleen mits toestemming van de overheid
 • buitenlandse vluchten worden ook beperkt tot een strikt minimum, ook hiervoor dient een toestemming aangevraagd te worden.
 • vervuilende en niet noodzakelijke activiteiten zijn verboden. Lijst op onze website.
 • gras mag niet meer dan één maal per zes weken worden gemaaid. Tuinaanleg moet beantwoorden aan strenge ecologische regels, dit om de diversiteit aan flora en fauna opnieuw op pijl te krijgen. De betonstop wordt onmiddellijk ingevoerd.
 • de ruimtelijke ordening krijgt nieuwe, ecologische regels.
 • er wordt massaal ingezet op korte keten en circulaire economie. Bedrijven die onderdelen of producten importeren uit verre locaties moeten binnen 3 maanden naar alternatieven zoeken.
 • bedrijven moeten maximaal inzetten op ecologie: hergebruik, gebruik van hernieuwbare energie en materialen. Bedrijven die niet in staat zijn om hieraan te voldoen zullen van een overheidssteun kunnen genieten om hun activiteiten te herstructureren.
 • om financiële speculaties tegen te gaan zijn alle beurzen gesloten, tot er nieuwe regels in voege zijn getreden die de mogelijkheden van speculanten sterk beperken.
 • de huidige maatregelen zijn momenteel beperkt in tijd: na vijf jaar zal er een grondige evaluatie gebeuren. Ondertussen zijn aanpassingen mogelijk.

We zijn er ons van bewust dat onze aanpak een verregaand impact zal hebben op het leven van ons allen. Alternatieven zijn er echter niet, willen we het leven op aarde voor onze kinderen en kleinkinderen garanderen.

Tot hier de aankondiging van de overheid.

boem

ik ben hier juist uit mijn bed gevallen. Rare droom…

Wat als de overheden echt zouden rekening houden met deze tijdbom? Wat als economie geen doel op zich meer zou zijn, wat als algemeen belang, gezondheid, welzijn de norm zouden zijn? En economie louter een vehikel om deze doelen te bereiken? De coronacrisis toont aan dat het neo-liberalisch denken beperkt is en de bovengenoemde parameters niet in rekening neemt.

Wat mij onontbeerlijk lijkt: het economisch denken moet, op zijn minst, worden beteugeld. Het idee om iedereen een minimum inkomen te geven lijkt plotseling niet zo gek meer, nu zo veel mensen verplicht thuis zitten.

Wat te denken van de manier waarop de gezondheidszorg overgenomen werd door een economische logica? Ziekenhuizen worden beheerd als grote bedrijven, ze moeten “rendabel” zijn. We zien hier nu de gevolgen van, met de coronacrisis. Verpleegsters, professoren, brandweermannen, politiemannen worden niet gevaloriseerd volgens hun inbreng in de maatschappij, gewoon omdat ze “geld kosten”. Zijn jullie het met mij eens dat deze mensen beter verdienen? Dat het volledig absurd is dat een slimmerik achter zijn pc fortuinen verdient met een spelletje “financiële transacties” terwijl zorgverleners hun leven riskeren om mensen te genezen?

Deze kwaadaardige logica is onaanvaardbaar. Laten we kritisch zijn, laten we, na deze crisis, weigeren om alles terug zijn gangetje te laten gaan, alsof er niets aan de hand is.

Denk na en laat je stem horen!